Cadells

Pasaporte Des del moment que neixen els nostres petits cadells estan en completa observació , vetllant per la seva salut i benestar . Es prenen mostres de pes per comprovar segons les nostres corbes de creixement elaborades a partir de les mostres obtingudes durant tots aquests anys que creixen segons l'esperat de manera satisfactòria. Són sotmesos a diferents proves i tractaments durant el temps que són a casa, per a la prevenció de paràsits o virus, seguint les pautes establertes pel nostre servei veterinaris. Segueixen un estricte control de desparasitació consistent en:

* Als 20 dies s'hi aplica la dosis proporcional al seu pes de Canex pasta per cadells.
* Als 40 dies se'ls administra Panacur Pasta per cadells.


Vet Des que neixen, estan contínuament en revision pels nostres veterinaris que vetllen per la seva salut. Ells ens marquen les pautes que seguim estricamente, a cada visita són explorats per veure el creixement de pes, alçada, denticio, ulls, orelles, pelatge, etc., que res estigui fora de control i d'aquesta manera, arriben preparats i sans a la posta del microxip identificador que es realitza als 45 dies, coincidint amb l'administració de la primera dosi de la vacuna contra la parvovirosi. Normalment no solen presentar reacció alguna a la vacuna, encara que pot presentar algun lleu decaïment en l'ànim de forma temporal. Sobre els 15 dies posteriors a la vacunació contra la parvo, es realitza una altra desparasitació, i una segona vacunació enfront l'Hepatitis, Leptospirosis, Moquillo i una altra dosi contra la Parvo i alquells que el seu desti es fora D'españa, porten una petita dosis de Rabia. Entre els 60 i 70 dies de vida són entregats a les famílies, amb la seva documentació.

Pasaporte En el moment de néixer, els serveis veterinaris obren fitxa al cadell i es expedeix la seu Passaport Europeu, en el qual es deixa constància dels tractaments seguits Aquest passaport és únic per a tota la Unió Europea i és suficient per viatjar per l'espai comú europeu. Simplement caldrà portar al dia els seus desparasitacions internes i re-vacunacions, especialment pel que a la ràbia es refereix. S'ha de prestar especial atenció a aquesta, ja que la legislació és més estricta i pot variar d' un estat a un a un altre. En cas de viatjar a països no pertanyents a la Unió Europea, és recomanable contactar amb l'ambaixada del país de destinació, per conèixer els tràmits i certificats veterinaris previs que han de acompanyar en el viatge. Tot el seu historial mèdic tant de vacunes, desparasitacions, revisions, operacions ha de figurar en aquest document (pasaport) de manera que no serà necessari adquirir cap altre document o 'cartilla sanitària' privada , cap veterinari no ha d'imposar la compra de la seva cartilla .

Abans de la marxa a les seves noves llars, el servei veterinari ens donarà l'alta del cadell, lliurant un document acreditatiu de bona salut.

Pasaporte Tots els Shibas i Shikokus de la nostra casa son posseïdors del L.O.E., que significa LLibre d'Origens Espanyol. Aquest document és el que habitualment la gent denomina 'pedigrí', un document acreditatiu en el que consta el seu número d'identificació en la Real Sociedad Canina, i mitjançant el qual es possible la traçabilitat dels seus antepassats. Aquest document triga algunes setmanes en ser tramés per la Real Sociedad, per la qual cosa en molts casos les families adoptants el rebran amb posterioritat a la recollida del Shiba. També es pot sol.licitar opcionalment l''Arbre Genealògic', en aquest cas si ho desitjen, podem gestionar el tràmit.

Durant tot el temps que conviuen amb nosaltres estan exposats a multitud de sensacions noves, sorolls estranys, musica, jocs, etc.. A més cal esmentar la sociabilització que intentem donar-li: viure amb nens, visita de veïns, familiars, passejades pel poble per conèixer i experimentar sorolls de vehicles, campanes, botzines, descobrir una bicicleta o un contenidor, tot perquè ells se sentin i estiguin el més preparats possibles per a la convivència en les seves noves llars i ciutats tan diferents alhora de la vida de poble.

Segueix-nos